Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés (CV)
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. karrieroldalának 

Adatkezelési tájékoztatója 

 

1. Az adatkezelés célja 

1.1. Az adatkezelés célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt. vagy Adatkezelő) honlapjának karrieroldalán (https://www.mnv.hu/k) meghirdetett állásra történő jelentkezés során a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét az MNV Zrt. megvizsgálja.

1.2. A jelentkező – kifejezett hozzájárulásával – személyes adatainak jelentkezői adatbázisban történő további tárolása annak érdekében, hogy Adatkezelő a jelentkezést egyéb állások esetén is figyelembe vehesse, jelentkezőt az ajánlatával megkereshesse.

1.3. A Munkavállalói Ajánlási Programban való részvétel biztosítása ajánlott jelöltként, amennyiben a jelentkező ajánlásra adja be jelentkezését, és azt a jelentkezés során az MNV Zrt. karrieroldalán a pozícióval kapcsolatos információknál a bekerülési formánál megjelöli.

 2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bek. b) pontja. Az adatkezelés jogalapja továbbá a jelentkező hozzájárulása, melyet az MNV Zrt.  Karrieroldalán közzé tett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét követően, az adatbeviteli mezők és a jelölőnégyzetek kitöltésével adhat meg.

 3. Adatkezelő

Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Cégjegyzékszám: 01-10-045784, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14077340-2-44

E-mail: info@mnv.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Srágli Roland

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@mnv.hu

4. A kezelt adatok köre, kezelése

Adatkezelő a jelentkezői adatbázisban kizárólag a toborzáshoz és kiválasztáshoz szükséges személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő felhívja a jelentkező figyelmét, hogy olyan adatokat, amelyek a jelentkezés megvizsgálása során nem bírnak relevanciával (pl. hobbi, családi állapot stb.), valamint különleges adatokat (pl. egészségügyi, világnézeti, politikai nézettel összefüggő adatok stb.) ne tüntessen fel a jelentkezése során megküldött dokumentumokban. Amennyiben ezen adatokat a jelentkező mégis feltünteti azok kezeléséhez történő hozzájárulását is megadja.

A jelentkezéshez kötelezően megadandó adatok:

Adatcsoport

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Titulus

az Ön azonosításához szükséges adat


Vezetéknév

 

Középső név

 

Keresztnév

Telefonszám

Telefonszám

a kapcsolatfelvételhez szükséges adat

E-mail cím

E-mail cím

Iskolai végzettség

Megnevezés, Szint, Legmagasabb iskolai végzettség

a kiválasztáshoz szükséges adat

Önéletrajz

Önéletrajz

A jelentkezői felület háttér adatbázisában kezelt adatok:

Adatcsoport

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Titulus

az Ön azonosításához szükséges adat


Vezetéknév

 

Középső név

 

Keresztnév

Beérkezés dátuma

Beérkezés dátuma

az Ön azonosításához és a kiválasztáshoz szükséges adat

Lakcím

Ország, Megye, Irányítószám, Helység, Postafiók, Közterület, Közterület jellege, Házszám, Lépcsőház, Emelet, Ajtó, Érvényesség kezdete, Érvényesség vége

a kiválasztáshoz szükséges adat

Kommunikációs adatok

Telefonszám

a kapcsolattartás céljából szükséges adat

 

E-mail cím

 

Skype név

 

Linkedin azonosító

a kiválasztáshoz szükséges adat

 

Facebook azonosító

a kiválasztáshoz szükséges adat

Mellékletek

Motivációs levél

a kiválasztáshoz szükséges adat  


Egyéb dokumentumok

a kiválasztáshoz szükséges adat

Születési adatok

Születési név, Születési idő, Születési ország, Születési hely

 

Iskolai végzettség

Megnevezés, Szint, Legmagasabb iskolai végzettség, Okirat száma, Ország, Intézmény, Megszerzés éve, Lejárat, Státusz, Leírás

a kiválasztáshoz szükséges adat

Munkahelyi tapasztalat, munkahely megnevezése, munkakör

Munkáltató, Munkáltató iparága, Pozíció, Település, Referenciaszemély neve, Referenciaszemély beosztása, Referenciaszemély telefonszáma, Megjegyzés

Nyelvtudás

Nyelv, Szint, Megjegyzés

Munkavégzés jellege

Határozott, Határozatlan

Jövedelemigény, bruttó Ft/hó

Jövedelemigény bruttó Ft/hó

Bekerülés forrása

Bekerülés forrása

statisztikai célt elősegítő adat

Ajánló neve

Ajánló neve

a kiválasztáshoz szükséges adat

Ajánló törzsszáma

Ajánló törzsszáma

CV alapján alkalmas

CV alapján alkalmas

Interjúkon részvétel

Interjúkon részvétel

Interjúk eredménye

Interjúk eredménye

Teszteken részvétel

Teszteken részvétel

Tesztek eredménye

Tesztek eredménye

Belépés dátuma

Belépés dátuma

Elutasítás, kiválasztási eredmények alapján

Elutasítás kiválasztási eredmények alapján

Visszalépett a jelentkezéstől

Visszalépett a jelentkezéstől

Megjegyzés

Megjegyzés

Ajánlat

Ajánlat

Elutasítás dátuma

Elutasítás dátuma

5. Az adatok kezelése

A jelentkező által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő toborzással-kiválasztással foglalkozó munkavállalói, a meghirdetett állás vonatkozásában illetékes, és a felvételi döntés előkészítésére jogosult munkavállalói, továbbá a leendő munkáltatói jogkör gyakorló kezelik.

6. Az adatkezelés időtartama 

Amennyiben az Adatkezelő a jelentkezővel nem köt munkaszerződést, úgy adatait az Adatkezelő a jelentkezés benyújtásától számított 730 napig (két évig) tárolja, ezt követően a jelentkező HR Master Toborzási Moduljában szereplő személyes adatai törlődnek. A törlés előtt a jelentkező a várható törlésről a rendszertől értesítést kap. Továbbá a jelentkező elektronikusan rendelkezésre álló személyes adatai véglegesen törlésre, a papír alapon meglévő dokumentumok megsemmisítésre kerülnek.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog 

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől.

A jelentkező kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a jelentkező személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb 25 napon belül - írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

7.2. Az adatok módosítása, törlése 

A jelentkező a rendszerben rögzített adatainak módosítását, törlését- jogszabályban előírt adatkezelés kivételével – bármikor kérheti. A jelentkező kérése esetén a személyes adatok a rendszerből véglegesen törlése kerülnek, azok visszaállítása utólag nem lehetséges.

Adatkezelő a személyes adatokat törli:

 • ha annak kezelése jogellenes;
 • ha a jelentkező azt kéri;
 • ha az adatkezelés célja megszűnt;
 • ha az adatok tárolásának meghatározott időtartama lejárt;
 • ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről a jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a jelentkező jogos érdekét nem sérti.

7.3. Tiltakozás 

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • az kizárólag közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett végrehajtáshoz szükséges, az MNV Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az MNV Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül - legfeljebb 15 napon belül - megvizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az MNV Zrt. az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az MNV Zrt. az Info tv.-ben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést, 

 1. ha a jelentkező vitatja az MNV Zrt. által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 2. ha jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlésének lenne helye, de a jelentkező írásbeli nyilatkozata vagy az MNV Zrt. rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a jelentkező jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára.

8. Adatbiztonság

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

 1. amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;
 2. biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
 3. gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról.

Adatkezelő köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

9. A karrieroldal regisztráció nélküli használata 

A karrieroldal álláshirdetései regisztrálás nélkül is böngészhetők, amely esetben a rendszer az álláskeresőről semmilyen adatot nem tárol.

10. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

A jelentkező bírósághoz (a területileg illetékes Törvényszékhez) fordulhat, ha megítélése szerint az MNV Zrt. a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A jelentkező a jogainak érvényesítése érdekében

 1. a Hatóság (http://www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti az MNV Zrt. intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a jelentkező Info tv-ben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az MNV Zrt. megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím: 1363 Budapest Pf. 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.  Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, kérjük, hogy azt a karrier@mnv.hu e-mail címre jelezze.

Ha a jelentkezőnek az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, az Adatvédelmi tisztviselő az alábbi elérhetőségen áll rendelkezésre: dpo@mnv.hu.

 

11. Releváns jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. karrieroldalának 

Adatkezelési tájékoztatója

 

1. Az adatkezelés célja 

1.1. Az adatkezelés célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt. vagy Adatkezelő) honlapjának karrieroldalán (https://www.mnv.hu/k) meghirdetett állásra történő jelentkezés során a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét az MNV Zrt. megvizsgálja.

1.2. A Munkavállalói Ajánlási Programban való részvétel biztosítása ajánlott jelöltként, amennyiben a jelentkező ajánlásra adja be jelentkezését, és azt a jelentkezés során az MNV Zrt. karrieroldalán a pozícióval kapcsolatos információknál a bekerülési formánál megjelöli.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bek. b) pontja. Az adatkezelés jogalapja továbbá a jelentkező hozzájárulása, melyet az MNV Zrt.  Karrieroldalán közzé tett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét követően, az adatbeviteli mezők és a jelölőnégyzetek kitöltésével adhat meg.

 3. Adatkezelő

Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Cégjegyzékszám: 01-10-045784, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14077340-2-44

E-mailinfo@mnv.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Srágli Roland

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@mnv.hu

4. A kezelt adatok köre, kezelése 

Adatkezelő a jelentkezői adatbázisban kizárólag a toborzáshoz és kiválasztáshoz szükséges személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő felhívja a jelentkező figyelmét, hogy olyan adatokat, amelyek a jelentkezés megvizsgálása során nem bírnak relevanciával (pl. hobbi, családi állapot stb.), valamint különleges adatokat (pl. egészségügyi, világnézeti, politikai nézettel összefüggő adatok stb.) ne tüntessen fel a jelentkezése során megküldött dokumentumokban. Amennyiben ezen adatokat a jelentkező mégis feltünteti azok kezeléséhez történő hozzájárulását is megadja.

 

A jelentkezéshez kötelezően megadandó adatok:

Adatcsoport

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Titulus

az Ön azonosításához szükséges adat


Vezetéknév

 

Középső név

 

Keresztnév

Telefonszám

Telefonszám

a kapcsolatfelvételhez szükséges adat

E-mail cím

E-mail cím

Iskolai végzettség

Megnevezés, Szint, Legmagasabb iskolai végzettség

a kiválasztáshoz szükséges adat

Önéletrajz

Önéletrajz

A jelentkezői felület háttér adatbázisában kezelt adatok:

Adatcsoport

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Titulus

az Ön azonosításához szükséges adat


Vezetéknév

 

Középső név

 

Keresztnév

Beérkezés dátuma

Beérkezés dátuma

az Ön azonosításához és a kiválasztáshoz szükséges adat

Lakcím

Ország, Megye, Irányítószám, Helység, Postafiók, Közterület, Közterület jellege, Házszám, Lépcsőház, Emelet, Ajtó, Érvényesség kezdete, Érvényesség vége

a kiválasztáshoz szükséges adat

Kommunikációs adatok

Telefonszám

a kapcsolattartás céljából szükséges adat

 

E-mail cím

 

Skype név

 

Linkedin azonosító

a kiválasztáshoz szükséges adat

 

Facebook azonosító

a kiválasztáshoz szükséges adat

Mellékletek

Motivációs levél

a kiválasztáshoz szükséges adat


Egyéb dokumentumok

a kiválasztáshoz szükséges adat

Születési adatok

Születési név, Születési idő, Születési ország, Születési hely

 

Iskolai végzettség

Megnevezés, Szint, Legmagasabb iskolai végzettség, Okirat száma, Ország, Intézmény, Megszerzés éve, Lejárat, Státusz, Leírás

a kiválasztáshoz szükséges adat

Munkahelyi tapasztalat, munkahely megnevezése, munkakör

Munkáltató, Munkáltató iparága, Pozíció, Település, Referenciaszemély neve, Referenciaszemély beosztása, Referenciaszemély telefonszáma, Megjegyzés

Nyelvtudás

Nyelv, Szint, Megjegyzés

Munkavégzés jellege

Határozott, Határozatlan

Jövedelemigény, bruttó Ft/hó

Jövedelemigény bruttó Ft/hó

Bekerülés forrása

Bekerülés forrása

statisztikai célt elősegítő adat

Ajánló neve

Ajánló neve

a kiválasztáshoz szükséges adat

Ajánló törzsszáma

Ajánló törzsszáma

CV alapján alkalmas

CV alapján alkalmas

Interjúkon részvétel

Interjúkon részvétel

Interjúk eredménye

Interjúk eredménye

Teszteken részvétel

Teszteken részvétel

Tesztek eredménye

Tesztek eredménye

Belépés dátuma

Belépés dátuma

Elutasítás, kiválasztási eredmények alapján

Elutasítás kiválasztási eredmények alapján

Visszalépett a jelentkezéstől

Visszalépett a jelentkezéstől

Megjegyzés

Megjegyzés

Ajánlat

Ajánlat

Elutasítás dátuma

Elutasítás dátuma

5. Az adatok kezelése

A jelentkező által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő toborzással-kiválasztással foglalkozó munkavállalói, a meghirdetett állás vonatkozásában illetékes, és a felvételi döntés előkészítésére jogosult munkavállalói, továbbá a leendő munkáltatói jogkör gyakorló kezelik.

 

6. Az adatkezelés időtartama 

Amennyiben az Adatkezelő a jelentkezővel nem köt munkaszerződést, úgy adatait az Adatkezelő a pozíció lezárásáig tárolja, ezt követően a jelentkező HR Master Toborzási Moduljában szereplő személyes adatai törlődnek. A törlés után a jelentkező a törlésről a rendszertől értesítést kap. Továbbá a jelentkező elektronikusan rendelkezésre álló személyes adatai véglegesen törlésre, a papír alapon meglévő dokumentumok megsemmisítésre kerülnek.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog 

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől.

A jelentkező kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a jelentkező személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb 25 napon belül - írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

7.2. Az adatok módosítása, törlése 

A jelentkező a rendszerben rögzített adatainak módosítását, törlését- jogszabályban előírt adatkezelés kivételével – bármikor kérheti. A jelentkező kérése esetén a személyes adatok a rendszerből véglegesen törlése kerülnek, azok visszaállítása utólag nem lehetséges.

Adatkezelő a személyes adatokat törli:

 • ha annak kezelése jogellenes;
 • ha a jelentkező azt kéri;
 • ha az adatkezelés célja megszűnt;
 • ha az adatok tárolásának meghatározott időtartama lejárt;
 • ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről a jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a jelentkező jogos érdekét nem sérti.

7.3. Tiltakozás 

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • az kizárólag közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett végrehajtáshoz szükséges, az MNV Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az MNV Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül - legfeljebb 15 napon belül - megvizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az MNV Zrt. az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az MNV Zrt. az Info tv.-ben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést, 

 1. ha a jelentkező vitatja az MNV Zrt. által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 2. ha jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlésének lenne helye, de a jelentkező írásbeli nyilatkozata vagy az MNV Zrt. rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a jelentkező jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára.

8. Adatbiztonság

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

 1. amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;
 2. biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
 3. gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról.

Adatkezelő köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

9. A karrieroldal regisztráció nélküli használata 

A karrieroldal álláshirdetései regisztrálás nélkül is böngészhetők, amely esetben a rendszer az álláskeresőről semmilyen adatot nem tárol.

10. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

A jelentkező bírósághoz (a területileg illetékes Törvényszékhez) fordulhat, ha megítélése szerint az MNV Zrt. a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

A jelentkező a jogainak érvényesítése érdekében

 1. a Hatóság (http://www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti az MNV Zrt. intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a jelentkező Info tv-ben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az MNV Zrt. megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím: 1363 Budapest Pf. 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.  Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, kérjük, hogy azt a karrier@mnv.hu e-mail címre jelezze.

Ha a jelentkezőnek az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, az Adatvédelmi tisztviselő az alábbi elérhetőségen áll rendelkezésre: dpo@mnv.hu.

11. Releváns jogszabályok 

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.